Om kulturdøgn

Om prosjektet

Kulturdøgn har vært et ønsket arrangement for Sandefjord Kulturråd (SKR) siden vi begynte å arbeide i 2016. Vi skal skape en opplevelse hvor alle som ønsker det fra "den utøvende" frivilligheten kan få mulighet til å vise seg frem. Tanken er at det organiserte kulturlivet forbereder kulturprodukter, for så å vise fram på ferdig riggede scener/faste plasser i sentrum. I tillegg til dette blir allerede eksisterende tilbud, som utesteder mm invitert til å hekte sine arrangementer på, og markedsføre alt samlet som en festival. Det bør også kikkes etter alternative steder å ha arrangementer, som gatehjørner, forretninger, parker mm. Ungdom blir involvert som frittstående riggere og arrangører, men også utøvere. Aktører som ungdomshuset Napern, Rukla/Fellesverket og eksisterende og nye kulturtiltak som har oppstått ved kommunens ungdomsskoler som rene "etter skoletid"-tiltak er klare til å bli med i arrangementet. Dermed legges det til rette for den mer "egenorganiserte" delen av ungdommen. Det legges vekt på inkludering, samskaping og samhandling. SKR har etablert et godt samarbeid med Sandefjord Kommune, og Kulturdøgn skapes av SKR, Sandefjord kommune og kulturlivet i fellesskap. Alt i alt ser vi tiltaket som et designet kinderegg: 1) Viktig etter gjenåpningen, 2) Godt og inkluderende tiltak i «Frivillighetsåret 2022», 3) God og viktig markering ifbm åpning av ny kulturarena i Sandefjord

Nedslagsfelt:

Prosjektet skal først og fremst omfavne hele byen. For at vi skal kunne både rekruttere, engasjere og involvere nettopp "hele byen", trengs forsterket innsats hos den såkalte "egenorganiserte" ungdommen, samt utsatte grupper.

Ungdom: Det må jobbes tett med planlegging i samarbeid med de ungdommene vi finner som ønsker å bidra inn i arbeidet. De egenorganiserte ungdommene finner vi blant annet på ungdomshus/ungdomstiltak, på ungdomsskolene, hos kommunens UKM-kontakt og i andre tiltak for ungdom i byen vår (Ungdom som allerede er i en organisasjon hvor de har kulturaktiviteter, faller inn under "de lagsorganiserte ungdommene"). Prosjektansvarlig i Sandefjord Kulturråd har 30 års erfaring med kulturarbeid blant og med ungdom..

Etter folkemøtet i Bystyresalen mars 2022 ser vi at det er mange som ønsker Kulturdøgn velkommen, og vi vil oppleve kultur på mange av byens etablerte scener, samt egne scener for anledningen.

Mål/hensikt:

Målet er å samle hele kommunen til en stor kulturmarkering i Sandefjord sentrum. I prosjektet skal inkludering, samhandling og samskaping stå i fokus. Samarbeidspartnere i prosjektet: Sandefjord Kommune: De stiller med lokaler (skoler, bibliotek, kultursaler) og fagpersoner utover det. Sandefjord Kommune/Ungdomsskolene: Har miljøarbeidere og instruktører ved fritidstilbud som kan og bør bistå Ungdomsklubbene (private og offentlige aktører): stiller med lokaler, kompetanse og utstyr Organisasjonslivet: Stiller med sine prosjekter på gitte scener, og inviteres til å tenke alternative småprosjekter og stille med mannskap. Næringslivet: Spons, både direkte, men også ved kjøp av forestillinger fra den profesjonelle delen av de lokale utøverne, utlån av lokaler til framføring

Prosjektets styringsmodell:

Sandefjord Kulturråd er prosjektets eier, men SKR samarbeider tett med Sandefjord Kommune som bistår inn i prosjektet med kompetanse og drift. Det er opprettet en styringsgruppe/prosjektgruppe for å besørge at prosjektet utvikler seg.